ANDREA BORSKÁ, DIPL. ING, CITYSCAPE

Absolventka Fakulty architektúry Technickej Univerzity vo Viedni. V rokoch 2004 – 2011 spolupráca v ateliéroch v Mníchove a Bratislave, od roku 2011 autorizovaná architektka, členka Slovenskej komory architektov.
Počas svojho pôsobenia v rokoch 2012 – 2017, ako vedecká asistentka na Inštitúte pre projektovanie nosných konštrukcií a inžinierskych drevostavieb na TU Wien, sa profesijne zamerala na trvalo udržateľné procesy v rámci architektúry. S profesorom Wolfgangom Winterom vypracovala a uviedla do programu štúdia univerzity ekologický modul efektívneho využívania prírodných zdrojov pri stavbe drevených a kombinovaných stavieb v mestskom priestore, ktorý zahŕňa sedem tematicky súvisiacich predmetov pre master študentov ako napr. ekologické a ekonomické plánovanie a následná realizácia, technické základy projektovania konštrukcií, či vysoko efektívne využívanie prírodných zdrojov. Od roku 2014 sprevádza ako jeden z architektov spoločnosti Cityscape a architectural tours odborníkov aj laikov po súčasnej ukážkovej architektúre vo Viedni, so zameraním na trvalo udržateľné stavby.


MICHAL HYBSKÝ, ING. ARCH.

Absolvoval Fakultu Architektúry STU v Bratislave, štúdium ukončil záverečnou prácou s názvom Panelová otázka pod vedením Ing. Arch. Pavla Paňáka. V diplomovej práci sa venoval súčasným potenciálom panelového bývania na Slovensku, s presahom do konkrétnej štúdie panelového obytného bloku v Karlovej Vsi. Tá sa stala súčasťou prvej fázy projektu Deliver, ktorý preveruje možnosti využitia udržateľných a progresívnych metód pri obnove panelového bytového fondu. Je členom pracovného tímu projektu Deliver, ďalej občianskeho združenia Noc Architektúry, ktoré pod hlavičkou Archtung organizuje podujatia Noc Architektúry, Manifest alebo cyklus prednášok Ako sa to. Pracovne spolupracuje s architektonickým ateliérom Cerberi s.r.o. a svojím otcom, architektom Ľubomírom Hybským.


VLADIMÍR ŠIMKOVIC, ING.

Absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Pozemné stavby. Spoluzakladateľ a člen Inštitútu pre pasívne domy. Venuje sa energetickej optimalizácii, technologickým konceptom pre energeticky úspornú výstavbu, meraniam vzduchotesnosti energetického plášťa budov. Od roku 2005 pôsobí ako konzultant pre pasívne domy, špecializuje sa na energetickú optimalizáciu výpočtovým softvérom PHPP. Absolvent dištančného vzdelávania na Stavebnej fakulte „Budova a prostredie“. Prednáša na seminároch a konferenciách Inštitútu pre pasívne domy.


ZUZANA HUDEKOVÁ, ING. PhD.

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., vyštudovala krajinnú architektúru na súčasnej Mendelovej univerzite v Brne a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí . Dlhodobo spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Je autorkou STN 83 7010 Ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie a členkou autorského kolektívu arboristických štandardov. Pôsobí ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie v pracovnej skupine pre biodiverzitu, v Národnej pracovnej skupine pre adaptáciu na zmenu klímy MŽP SR ako aj v Pracovnej skupine monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami MŽP SR.


MARTIN ŠVEDA, PhD. Mgr.

Mgr. Martin Šveda, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne je aj samostatný vedecký pracovník Geografickom ústave SAV. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na procesy suburbanizácie a ich dopady na transformáciu prímestských sídiel. Venuje sa aj sledovaniu časovo-priestorových vzorcov správania obyvateľov prostredníctvom lokalizačných údajov mobilnej siete.


VIKTOR ŠABÍK, ING. ARCH, HLAVNÝ ARCHITEKT NITRY

Architekt Viktor Šabík, trojnásobný laureát CE.ZA.AR a držiteľ Krištáľového krídla, založil ateliér BARAK architekti v roku 1996, ako združenie architektov v Bratislave. Od roku 2004 ateliér pôsobí
v Nitre. Pracovnou metódou ateliéru je skúmanie „Genia loci“ pri spracovaní každého zadania a diskurz na tému kritická architektúra.
Viktor Šabík je od roku 1996 dvorným architektom kaštieľa v Mojmírovciach. Areál kaštieľa postupne prechádza adaptáciou na hotelové a kongresové centrum podľa vopred vypracovaného programu. V roku 2004 bol ateliér vybratý do európskeho network projektu WONDERLAND – putujúca výstava po 9- tich krajinách Európy.  V roku 2008 bol talianskym prehliadačom newitalianblood Barak architekti vybratý medzi TOP 10 slovenských ateliérov do 40 rokov. V roku 2009 bola švajčiarskym portálom www.world-architects.com ateliéru ponúknutá možnosť vytvoriť profil.
V rokoch 2013- 2015 hosťujúci profesor na FA STU v Bratislave.
Od roku 2019 je hlavným architektom Nitry.


INGRID KONRAD, ING.ARCH., HLAVNÁ ARCHITEKTKA BRATISLAVY

Architektúru vyštudovala v Bratislave a vo Viedni, kam emigrovala v roku 1986. Po skončení štúdia pracovala vo Viedni v architektonických kanceláriách architektov Jána Kočího a Thomasa Feigera. Od roku 1991 viedla vlastný architektonický ateliér, od roku 1996 je členkou Komory architektov a konzulentov Viedne a Dolného Rakúska. Od roku 1989 do roku 2005 pôsobila na Inštitúte krajinného plánovania a záhradného umenia Fakulty architektúry a územného plánovania Technickej univerzity vo Viedni, kde sa venovala verejným priestorom a prednášala vzťah architektúry zastavaného územia a verejných priestranstiev. Po návrate na Slovensko v roku 2006 si otvorila súkromnú prax aj v Bratislave. Je dobrovoľnou členkou Slovenskej komory architektov. Okrem iného pôsobila aj v komisii pre rozvoj v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Na poste hlavnej architektky HM SR Bratislavy pôsobí od roku 2011.


EVA WERNEROVÁ, ING.

Absolventka Agronomickej fakulty na súčasnej Mendelejovej univerzite v Brne. Po praxi, ešte v urbanistickom ateliéri Stavoprojektu v Piešťanoch, štátnej správe a školstve, kde vyučovala záhradníkov odborné predmety, prešla na založenie ateliéru pre krajinnú tvorbu – AWE ATELIER Piešťany, ktorý vznikol v roku 1993. Autorizáciu v SKA sekcia KA získala medzi prvými krajinármi v roku 2004. Venuje sa prevažne verejným priestorom, ale aj historickej, ekologickej oblasti, obytným zónam a zeleným priestorom obcí. Cenu za architektúru CE.ZA.AR v kategórii „exteriér“ získala v roku 2008 za projekt Revitalizácie toku Dubová a v roku 2012 získala s projektom komplexnej obnovy Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach cenu Stavba roka 2012. Bola pri obnove skautingu na Slovensku, spolupracuje s ochranou prírody, niekoľko rokov a bola v predstavenstve SZKT ako odbornej záhradníckej platformy a SKA za profesiu krajinnej architektúry.


TOMÁŠ GUNIŠ, ING. ARCH.

Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2012-2013 pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy a v rokoch 2016 – 2019 ako vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry, verejných priestorov a krajiny, jeho obľúbenou témou sú najmä drevostavby a adaptácie miest na zmeny klímy. V súčasnosti okrem vlastnej architektonickej praxe pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain.


JULIUS KLAFFKE, DIPL. ARCH, BOGEVISCH BÜRO, ARCHITEKTEN & STADTPLANER GMBH

Prezentácia sa bude venovať obytnému súboru wagnisART, ktorý tvorí päť polygonálnych budov spojených masívnymi mostami, ktoré vytvárajú dve samostatné nádvoria. Cieľom klienta bolo dosiahnutie certifikovanej stavby v pasívnom štandarde, súčasne s požiadavkou na participatívny proces navrhovania. Prezentácia sa zameria na výzvu na dosiahnutie vysokých energetických štandardov (certifikovaná pasívna budova) v otvorenom procese navrhovania a s participáciou všetkých účastníkov procesu. Hnacou silou návrhu projektu bola udržateľnosť a jej tri kľúčové aspekty- ekologický, sociálny a ekonomický.

Profesijný životopis
2018 hosťujúci profesor Technische Universität München v spolupráci s Rainerom Hofmannom2016 architekt, partner v ateliéri bogevischs büro, Mníchov
2009 bogevischs büro, Mníchov
2003-2008 vedecký asistent Technische Universität München, prof. Peter Ebner, prof. Sophie Wolfrum
2003 prednášková činnosť na Technische Universität Berlin, prof. Luise King
2003 Meili Peter Architekten, Zürich
2002-2003 Sauerbruch Hutton Architekten Berlin
2000-2002 holzer, kobler architekturen, Zürich
2000 Diplom, Technische Universität Braunschweig, Nemecko
1999 Diplom London Metropolitan University (predtým University of North London), Veľká Británia


FILIP GULAN, ING. PhD.

Absolvent odboru Priestorové plánovanie na STU, v rámci ktorého absolvoval študijné pobyty vo Švédsku a Slovinsku. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér na najnovšom projekte Corwinu v Bratislave, Guthaus.


SAMUEL CSÁDER, ING.

Absolvent odboru Priestorové plánovanie na STU, počas štúdia absolvoval výmenný pobyt v Anglicku a stáže v Indii a v dánskej Kodani. Momentálne pracuje v projektovom tíme v Corwine na dokončení jednej z najzelenších budov nie len na Slovensku.


RADEK PŠENIČKA, ING.ARCH.

Absolvent Fakulty architektúry STU, odbor Architektúra a Urbanizmus. Spoluzakladateľ csModular – Česko-Slovenskej asociácie modulárnej výstavby. V období rokov 1999 – 2003 sa venoval aktívnej projekcii v zahraničí. Od roku 2002 pôsobil v spoločnosti Skanska v Prahe a Bratislave, postupne na pozíciách architekt, projektový manažér, riaditeľ, člen predstavenstva. Od roku 2013 pôsobí v spoločnosti YIT Slovakia a.s. v súčasnosti na pozícii riaditeľ Divízie Business development. Ako člen vrcholového manažmentu je primárne zodpovedný za celkový rozvoj podnikateľských aktivít, predovšetkým v oblasti akvizícií vhodných projektov a pozemkov, v oblasti urban developmentu vrátane strategickej prípravy projektov a v neposlednom rade za vyhľadávanie a implementáciu inovácií rôzneho druhu.


LORANT KRAJCSOVICS, PhD. ING. ARCH.

Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť udržateľnosti vo výstavbe a je expertom na certifikáciu pasívnych domov  a certifikácie LEED a BREEAM. Po svojej stáži v Passivhaus Institut v Darmstadte optimalizoval a certifikoval množstvo projektov metodikou PHPP.  Pôsobí v Inštitúte pre pasívne domy ako jeho dlhoročný člen a podpredseda združenia,  na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU a v spoločnosti SALVIS, s.r.o. ako konzultant pre environmentálne certifikácie.


ROMAN ŽITŇANSKÝ, ING.ARCH.

Roman Žitňanský je architekt a urbanista, ktorý absolvoval štúdium na FASTU v Bratislave a EA Lyon. V rokoch 2007-2014 pôsobil v Barcelone, kde získal skúsenosť na projektoch verejných stavieb so zameraním na školské budovy. V roku 2012 založil spolu s ďalšími troma partnermi ateliér 2+2 ARCHITECTURE s ktorými získal viacero ocenení na medzinárodných architektonických a urbanistických súťažiach. Na Slovensku spolupracoval s renomovanými architektonickými ateliérmi (Gut Gut, Vallo Sadovsky, Compass) na interdisciplinárnych projektoch a súťažiach. Pôsobil ako pedagóg na medzinárodných architektonických a urbanistických študentských workshopoch a spolupracuje s viacerými architektonickými časopismi. Je členom komory architektov a laureátom ceny ARCH 2019. Od roku 2019 pôsobí na Metropolitnom inštitúte Bratislava ako vedúci útvaru verejných priestorov.


JURAJ HANTABAL, ING. ARCH.

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore Architektúra. Spolupracoval v ateliéri Aukett Europe v Prahe a Bratislave. Spolu s manželkou Michaelou založili v roku 2009 ateliér Hantabal architekti. V roku 2007 bol jeho projekt bytový komplex Podkolibská nominovaný na cenu Dušana Jurkoviča. Na cenu za architektúru CE.ZA.AR bol nominovaný v roku 2005 jeho projekt RD minimal a v roku 2019 projekt bytového komplexu Na Varte a vila Holubka. Cenu CE.ZA.AR získal v roku 2011 s projektom bytového komplexu Minergo. Filozofiou jeho tvorby je MINIMALIZMUS.


TOMÁŠ SZÖKE, ING. ARCH. + IVAN PRÍKOPSKÝ, ING. ARCH.

Zakladatelia bratislavského ateliéru TOITO architekti spoločne s Katarínou Príkopskou. Ateliér TOITO sa venuje najmä téme bývania, vytvára riešenia, v ktorých prehodnocuje realitu bývania a usiluje vytvoriť domov, ktorý reflektuje potreby a sny užívateľov. Tam, kde je tendencia k dizajnu, hľadáme architektúru. Bývanie mimo štandartný rámec plochy, rozpočtu, zaužívaných vztahov a predstáv je nosná téma ateliéru TOITO.
TOITO je laureátom Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2019 v kategórii Rodinný dom a Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2013 v kategórii Interiér, taktiež viacnásobný nominant v kategóriách Interiér, Rodinný dom a Obnova a prestavba.


BJORN KIERULF,  MGR. ART.

Pôvodne priemyselný dizajnér, teraz odborník na energeticky pasívne domy. Ako Nór prišiel na Slovensko už v roku 1989 – pred revolúciou. Teraz chce presadzovať na Slovensku dalšiu revolúciu – pasívny štandard. V rámci architektonického štúdia Createrra sa venuje predovšetkým odborným otázkam týkajúce sa pasívneho štandardu a využitia prírodných materiálov v stavbebníctve. Jeho vízia sú cenovo dostupne, vysoko kvalitné pasívne domy postavené z prírodných materiálov. Architektonické štúdio Createrra má desaťročné skúsenosti z viac ako sto zrealizovaných pasívnych budov.


PALO POKORNÝ, ING. ARCH.

Palo sa po 15 rokoch architektonickej praxe rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v ultranízkoenergetickom až pasívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po administratívne budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.