Záštitu nad podujatím prevzala


ING.ARCH. INGRID KONRAD

Hlavná architektka | Chief City Architect

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy